Privacyverklaring

Inspiration at Work, hierna te noemen ‘IaW’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Corridor 5C
3621 ZA BREUKELEN
Nederland
0346-715050

Persoonsgegevens die wij verwerken

IaW verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede begeleiding tijdens een training of coachtraject is het noodzakelijk dat wij per persoon of organisatie een dossier aanleggen.
Dit dossier bevat aantekeningen over de situatie en gegevens over de uitgevoerde sessies. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
• Uw persoonlijke coach heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier
• Wij houden ons aan onze geheimhoudingsplicht als trainers en coaches

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere betrokkenen te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.
• Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

In team- en individuele coaching en in trainingen kunnen nog de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden door IaW:

• Specifieke persoonsprofielen op basis van drijfveren theorieën of persoonstyperingen.

Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend en alleen ter inzage beschikbaar voor medewerker(s) van IaW en de betreffende personen en/of teams.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

IaW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van financiën
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of voorbereidingsopdrachten
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om onze diensten uit te voeren.

IaW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

• Toestemming van de betrokkenen
• Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
• Gerechtvaardigd belang.

Gegevens die wij ontvangen middels een inschrijving c.q. reactie via de site www.inspirationatwork.nl worden alleen gebruikt voor de betreffende inschrijving of opvragen van informatie.

Namen en mailadressen van onze relaties worden opgenomen in ons eigen mail bestand. Zo kunnen wij u op de hoogte brengen van interessante informatie. Het mail bestand wordt uitsluitend gebruikt voor mailing vanuit Inspiration at Work.
Indien u deze mailing niet wilt ontvangen kunt u dat direct aan ons doorgeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

IaW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IaW) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IaW bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

IaW hanteert de volgende bewaartermijnen:

• Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is ingeval van een eventuele vervolgopdracht;
• In elk geval niet langer dan 3 jaar na de laatste coachsessie of training;
• Indien IaW een dossier langer wil bewaren omdat dit dossier inhoudelijk relevant of interessant is voor de toekomst, dan wordt deze na de hiervoor genoemde bewaartermijn geanonimiseerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IaW verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IaW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IaW maakt op dit moment geen gebruik van cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IaW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar annahuisman@inspiationatwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . IAW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IaW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annahuisman@inspirationatwork.nl.